Forside
Om Os
Betingelser
Forhandler Info
Kontakt Os
spacer
Log ind på din konto
spacer
E-mail: 
Kode:
 
 
Klik for at oprette konto
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
spacer
Betingelser
spacer

Salgs og leveringsbetingelser for Højer & Lauritzen ApS.

COVID-19 påvirker såvel priser som leverings tider:
Betragt der for i denne periode at såvel priser som leveringstider generelt er vejledende.


1.Generelt.:
Disse salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud,salg og leverancer med mindre andet er aftalt skrifteligt parterne imellem.

2.Priser.:
Alle priser er oplyst i danske kroner DKK. ekslusive moms.De aktuelle priser fremgår specifikt ved den enkle vare og vises
eksklusive aktuel moms og eventuelle afgifter mm..
Ved special priser er handelsbetingelserne alene lig, og gældende de der allerede rent lovgivningsmæssigt er udstukket for handel mellem 2 virksomheder,
og der ydes ikke nogen former for returret, dækning af omkostninger ved fejl udbedring eller andre tab eller omkostninger.

3.Fragt.:
Pålægges hver enkelt forsendelse, Højer & Lauritzen arbejder ud fra en "Flad fragt" struktur og alle forsendelser foregår og håndteres
af GLS pakke og forsendelses service, til følgende aktuelle fragt priser inden for Danmarks grænse (undtaget er dog Grønland og Færøerne).:

Erhvervs pakker 0-20 kg fast pris pr. forsendelse 44.00 excl moms.
Erhvervs pakker 20-30 kg fast pris pr. forsendelse 59.00 excl moms.

Pakke Shop Pakker 0-20 kg fast pris pr. forsendelse 39.00 excl.moms. (dette inkluderer både mail og SMS til pakkemodtager.)

GLS opkræver ligeledes for og til følgende takster

Omadressering : 50.00 excl moms.
Alternativ levering:50.00 excl moms.
Returfragt:50.00 excl moms.
Genlevering:50.00 excl moms.

Bemærk!! Der beregnes ikke ekspeditions gebyr, miljø tillæg mm. alt er indholdt i ovenstående fragt priser.
Der findes ingen nedre eller minimums grænse for køb hos Højer & Lauritzen ApS alle ordrer ekspederes til ovenstående fragt priser.

4.Levering.:
Forsendelser leveres med GLS og der er en normal leveringstid på 1-2 arbejdsdage.
Leveringer sker ab lager Højer & Lauritzen ApS adresse og altid til de gældende og aktuelle fragtpriser.
Faktura fremsendes på det leverede via mail og når en sådan modtages hos kunden, betragtes det fakturerede som sat til afsendelse og levering sker inden
for den ovenstående oplyste vejledende leverings tid.

5.Betaling.:
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalings dag.Som hovedregel skal betaling ske kontant,
såfremt en sidste rettidig betalingsdag ikke er angivet,skal betalingen ske kontant ved levering.
Højer & Lauritzen ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr måned 
+ et rykkergebyr på 100.- excl. moms indtil det fulde forfaldne beløb er betalt, så fremt betaling sker efter forfaldsdag.
Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne, forfaldne renter og omkostninger.Derefter på gælden.
Overskrides en betalingsfrist jvf. dato på fakturaen ændres betalings betingelserne pr. automatik til efterkrav.
og varer/ordrer ekspederes igen efter forfaldent beløb incl.renter og rykkergebyr er betalt.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Højer & Lauritzen ApS som ikke er skrifteligt anerkendt af 
Højer & Lauritzen ApS og har heller ikke ret til at tilbageholde nogen del af købssummen på grund af modfordringer af nogen art.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art er køber forpligtet til at betale til Højer & Lauritzen ApS som om
levering var sket til aftalt tid.

6.Ejendomsforbehold.:
Højer & Lauritzen ApS forbeholder sig den fulde ejendomsret til leverede varer indtil hele købssummen inklusive leverings omkostninger
samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud.
Overgivelse af ikke betalte varer til 3 mand. er strafbart jvf. dansk lovgivning.

7.Bestillings fejl.:
Varer tages generelt ikke retur. i særlige tilfælde kan returnering af Varer/anullering af ordrer ske ved forudgående og skriftlig aftale, og gælder
kun lagervarer i uåbnet original emballage uden nogen former for fremmede pris mærker/forsendelses mærkater, labels mm.
special tilbud og kampagne varer,PC og notebooks kan ikke annuleres og tages ikke retur.
Højer & Lauritzen ApS forbeholder sig ret til ved returnering af varer/anullering af ordrer at foretage et et returneringsgebyr på  15% af den aktuelle
faktura værdi dog minimum kr. 350.- varerne krediteres til gældende dagspriser.
Varer ompakket til privatlabel/andet brand krediteres således ikke. 
Marketings materialer så som skilte og displays/reoler der er faktureret og opsat/udpakket krediteres ikke.

8.Produktinformation.:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger og i brochuer og øvrigt salgs materiale såvel trykt som online
Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Højer & Lauritzen ApS.
Hukommelse/memory  priser er altid oplyst excl aktuelle Copydan afgifter disse tilægges særskilt på fakturaen

9.Produktændringer.:
Højer & Lauritzen ApS forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden forholdsvis 
større funktionsmæssig ulempe for køber.

10. Mangler og Reklamation.:
Ved levering skal køber straks fortage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.
Hvis køber vil påråbe sig en mangel skal køber straks, og senest 48 timer efter modtagelsestidspunktet, give Højer & Lauritzen ApS skriftelig meddelelse
herom samt anføre hvori manglen består.
Såfremt køber har opdaget,eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke på et senere tidspunkt gøre manglen
gældende. Højer & Lauritzen ApS kan frit vælge at afhjælpe en eventuel mangel eller foretage omlevering.
Enhver form for forandringer eller indgreb i det købte uden Højer & Lauritzen ApS skriftlige samtykke fritager Højer & Lauritzen for enhver forpligtigelse.
Enhver reklamation skal for købers regning og ansvar retuneres til test, og omlevering foretages ved berettiget reklamation straks efter fejlfinding af produktet.
Højer& Lauritzen ApS forbeholder sig retten til at teste varer som påståes at være defekte.
Hvis Højer& Lauritzen ApS findervaren OK efter test må der påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde.
Først efter test vil Højer& lauritzen ApS foretage en ombytning af det pågældende produkt hvis muligt ellers fortages en kreditering.
Ombytning:varer ombyttes med tilsvarende vare og antal som er modtaget retur.

11. Ansvarsbegrænsning.:
Et erstatnings krav overfor Højer& Lauritzen ApS kan aldrig overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
Højer & Laurtizen ApS erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Højer & Lauritzen ApS hæfter ikke for driftstab,avancetab,eller andre indirekte tab.
Højer & Lauritzen er uden ansvar for forsinkelser eller mangler der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.Højer & Lauritzen ApS er ansvarsfri såfremt 
følgende forhold forhindrer opfyldelse at købet eller gør opfyldelse uimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand,krig,mobilisering,eller lignende, rekvirering,beslaglæggelse,valutarestriktioner, 
oprør og uroligheder,mangel på transportmidler,almindelig vareknaphed,restriktioner af drivkraft og fortoldning. Samt mangler eller forsinkede leverancer fra underleverandører
som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Højer & Lauritzen ApS opfyldelse af aftalen.

12. Produktansvar.:
I det omfang andet ikke følger dansk rets ufravigelige regler om produkt ansvar gælder følgende begrænsninger.Højer & Lauritzen ApS er kun ansvarlig for skade foråsaget
at en af Højer & Lauritzen leveret vare i det omfang det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

13.Transport af rettigheder og pligter.:
Højer & Lauritzen ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.

14. Tvister.:
Enhver tvist mellem Højer&Lauritzen ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med  Aarhus byret/Landsret som værneting.

15.Fortrolighed.:
En pris aftale og eller en samhandels aftale samt priser, er fortrolige  i forholdet mellem Højer & Lauritzen ApS og køber og må ikke vidregives til trediemand.
Ved ophør af samarbejde/udtrædelse af købs forhold hos Højer & lauritzen er et dem eventuelt tilgodehavende forfalden til betaling straks.

16. Afhentning af varer fra lager.:
Som kunde hos Højer & Lauritzen er afhentning af varer muligt direkte fra hovedlager varsel venligst din afhentning med minimum 2 timers varsel.

17.Kreditkøb via "Min konto"
Er du godkendt til at købe varer hos Højer & Lauritzen ApS på en kredit aftale, er der online når du er logget ind,under menupunktet "Min Konto"
de oplysninger om kreditmax, betalingsbetingelser mm. der er med til at gøre din hverdag endnu nemmere.
Og det er altid en god ide at checke dine konto bevægelser mm. løbende så har du det store overblik.

Konto Max:  Er det beløb du er godkendt til at købe ind for hos os, altså dit absolutte kredit maximum.
Konto Balance: Er det aktuelle beløb du pt. har købt varer for altså dit udestående hos os (den der er med grøn tekst)
Forfalden: Her fremstår beløb kun hvis der er forfaldne fakturaer/beløb på din konto
Betingelser:Er det antal dages kredit du har aktuelt på din aftale med Højer & Lauritzen ApS.

Skulle du komme over dit kontomax eller have en eller flere forfaldne fakturaer udsendes der varer til dig så snart disse er udlignet i vores bogholderi.
Har du spørgsmål eller er du i tvivl omkring  kreditkøb via min konto og nogle af punkterne herunder, er du altid velkommen til at give os et kald

Alle priser vises i DKK ekskl. moms